Presentatie van het nieuwe Verkeer Circulatie Plan

De kern van het plan bestaat uit een pakket van tien maatregelen om Gouda ook in de toekomst bereikbaar en aantrekkelijk te houden. De doorstroming op de randwegen wordt verbeterd, de maximumsnelheid gaat op veel wegen omlaag naar 30 km/u en er wordt ingezet op een autoluwe binnenstad. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor fietsers, wandelaars en het openbaar vervoer.

Het wijkteam heeft deel genomen aan een aantal participatie bijeenkomsten en heeft geprobeerd zoveel mogelijk  de ontsluiting van de kadebuurt onder de aandacht te brengen. Helaas is het erkennen van de problemen die de wijk gaat ervaren voor ons gevoel genegeerd. Met name het stuk met betrekking tot het vereenvoudigen van het kleiweg plein en afsluiten Kattesingel.

Het onderstaande stuk komt uit de presentatie van het plan:

  1. Vereenvoudigen Kleiwegplein

Aan de noordzijde van de binnenstad is het Kleiwegplein een strategische en historische plek met belangrijke wandel- en fietsstromen. Hier komt een vereenvoudigde inrichting, beter in balans met de functie: meer ruimte voor wandelen, fietsen, verblijven en groen en minder ruimte voor asfalt. Rechts enkele voorbeeldsituaties van elders. De herinrichting betreft concreet:

  • Tak Kattensingel loskoppelen voor autoverkeer (busverkeer wel mogelijk, bijvoorbeeld met verzinkbare palen of camera’s). Dit is voorwaarde voor een betere verblijfskwaliteit. Dit geeft extra ruimte om direct omliggende wijken zo juist beter te verbinden voor wandelaars en fietsers. Lokaal wel omrijdbewegingen voor autoverkeer, dat is gunstig voor modal shift.
  • Versmallen rijlopers en kruisingsvlak, inrichten met streetprint of elementenverharding, toepassen van trottoirbanden (plaatselijk verlaagd) • Verwijderen verkeerslichten, gelijkwaardig kruispuntprincipe, eventueel doseerlicht voor oversteken en OV tussen Blekerssingel en Vredebest. • Benadrukken historische noord-zuid-as en de route station-binnenstad in de verharding (lopen, fiets), bredere, obstakelvrije wandelroutes
  • Bovenstaande herinrichting moet worden uitgewerkt met een zogenaamde microscopische verkeerssimulatie, om te komen tot een werkend ontwerp dat de verkeersstromen kan verwerken.

Tevens kan er worden deel genomen aan een Webinar op 19 maart en 24 maart. Meld je hiervoor aan en neem deel

Informatie kan op de volgende locaties worden gevonden. 

Participatie en inspraak

Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben de afgelopen periode meegepraat en meegedacht over het nieuwe ontwerp verkeerscirculatieplan. De voorstellen uit het verkeerscirculatieplan worden nu gepresenteerd aan de stad. Hiervoor worden twee online bijeenkomsten georganiseerd, die voor iedereen toegankelijk zijn[i]. Ook kan iedereen de komende vier weken reageren door een zienswijze te geven op het conceptplan. De zienswijzen worden besproken met de vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden die de afgelopen maanden al hebben meegedacht. Daarna gaat het verkeerscirculatieplan naar de gemeenteraad, zodat die voor de zomervakantie een besluit kan nemen.

Hier kunt u downloaden